Public
Authored by ktlogic

Giới thiệu về các loại khẩu trang lọc khí

Khautranglockhi.com chuyên cung cấp các loại khẩu trang lọc khí chính hãng, cao cấp có tác dụng lọc bụi, ô nhiễm, môi trường hóa chất độc hại cực hiệu quả như Pitta, Xiaomi, NeoMask, NeoShield. Khẩu trang than hoạt tính, khẩu trang chống bụi, khẩu trang chống độc sử dụng màng lọc hiệu quả với thiết kế vải màng lọc thông minh có thể lọc hầu hết các tạp chất có trong không khí ô nhiễm hiện nay như: mùi cống, mùi hóa chất, xăng xe, thuốc xịt muỗi, trừ sâu, cao su, khói chì…Đây cũng là loại khẩu trang được ưa chuộng và xuất hiện nhiều bên trong phòng thí nghiệm, pháp y, hầm mỏ, hàn xì, xăng dầu, phun sơn, in ấn…ưu tiên lựa chọn hàng đầu.

27 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment