Public
Authored by ahalog

Bạn cần chuẩn bị gì khi du lịch Hạ Long?

Dù là du lịch đến địa điểm nào thì trước hết bạn sẽ phải tìm phòng nghỉ, khách sạn, nơi ở. Với Hạ Long cũng vậy nếu bạn muốn được trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây hãy chọn thuê Homestay Quảng Ninh. Hãy chọn khám phá những điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh như đất phật Yên Tử, hoặc du lịch xuyên Việt Hạ Long – Móng Cái – Đông Hưng qua cửa khẩu Móng Cái, thăm chùa Cái Bầu ngôi chùa giáp biển đẹp nhất Việt Nam. Và cuối cùng đừng quên khám phá Vịnh Hạ Long 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

9 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment