Public
Authored by invesvn

Giao dịch ngoại hối khác giao dịch chứng khoán như thế nào?

Về mặt lý thuyết, tỷ giá ngoại hối biến động do hai khái niệm cơ bản – ngang giá lãi suất và ngang giá sức mua. Sự khác biệt cơ bản giữa giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán đó là thị trường Forex có bản chất toàn cầu, hoạt động 24/7 và quy định vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn tới những biến động hết sức nhạy cảm, không thể lường trước và dễ bị ảnh hưởng trong tỷ giá ngoại hối. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố chính tác động đến sự biến động của tỷ giá ngoại hối chính là các mục tin tức, ví dụ như việc ban hành các tuyên bố từ các quan chức chính phủ, phát triển địa chính trị, lạm phát và những thông tin kinh tế vĩ mô khác,… Tham Khảo để hiều rõ hơn về chiến lược giao dịch ngoại hối

41 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment