Public
Authored by sgdoorcc

Chi tiết cấu tạo và thông số kỹ thuật Cửa thép chống cháy

Chi tiết cấu tạo và thông số kỹ thuật Cửa thép chống cháy, cua thep chong chay, cua chong chay: Joint chống cháy: sẽ bít kín toàn bộ khe hở giữa cánh cửa và khung bao. Khi nhiệt độ tăng không cho lửa và khói thoát ra ngoài Tấm Honeycomp/ sợi thủy tinh có tác dụng cách nhiệt Tấm thép được làm từ thép nguội mã kẽm dày 0.8/1/1.2mm và được sơn tĩnh điện Khung bao thép được làm bằng thép nguội mạ kẽm 1.2/1.4/1.5 mm và được sơn tĩnh điện hay phủ lớp nhựa vân gỗ Khung xương được làm từ thép U/thép hộp 30x30x2 mm Bộ cửa bao gồm cánh, khung, sơn hoàn chỉnh

25 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment